skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

ระยะเวลาการใช้งาน จําเป็น


วันที่เริ่มใช้งาน :
- วันที่สิ้นสุดการใช้งาน :  
ระยะเวลาใช้งาน : 0 วัน

* การรับเครื่อง Skyberry นั้น สามารถรับเครื่องได้ก่อนวันเดินทาง 1 วันถ้าต้องการรับเครื่องล่วงหน้ามากกว่า 1 วันจะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาเช่าปกติสำหรับการคืนเครื่องนั้นจะต้องคืนในวันถัดไปที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหากล่าช้าจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเท่ากับราคาเช่าปกติต่อวัน

  • ประเทศที่ใช้งาน


    Thailand
  • จำนวนเครื่อง จำเป็น


ราคาโดยประมาณ: 0 บาท (ไม่รวมภาษี)